INFO@delftinstituutleerlingbegeleiding.nl

Bel ons nu: 06-25091152

Basisschool

Bijles voor basisschoolleerlingen

Niet al te lang geleden kregen basisschoolleerlingen extra begeleiding of remedial teaching voor bijvoorbeeld taal, lezen of rekenen op hun eigen school. Helaas is er de afgelopen jaren flink bezuinigd in het onderwijs en is dergelijke hulp veelal verdwenen. In de klassen zelf wordt gewerkt op verschillende niveaus en houdt de docent zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Toch kan het gebeuren dat basisschoolleerlingen op een of meerdere vakgebieden uitvallen. Logischerwijs heeft dit ook gevolgen voor andere vakken. Zo belemmert een achterstand in lezen basisschoolleerlingen ook bij vakken als biologie, verkeer en spelling, simpelweg omdat ook daarvoor gelezen moet worden. Als je merkt dat je kind veel moeite heeft met een vak, is het zaak zo snel mogelijk hulp te bieden, om te voorkomen dat hij of zij nog verder achter raakt met de leerstof en het niet meer kan bijbenen.

Bijles voor alle vakken in het basisonderwijs

De overheid heeft concrete leerdoelen gesteld voor alle verplichte vakken in het basisonderwijs. Deze vakken zijn:

  • Nederlands (taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen);
  • rekenen (rekenvaardigheden en wiskunde);
  • wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, verkeer);
  • kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama);
  • bewegingsonderwijs (gymnastiek en bijvoorbeeld dans of bewegen op muziek).

Middels methode gebonden toetsen en de – meer algemene – Cito-toetsen wordt bijgehouden in hoeverre de basisschoolleerlingen de leerdoelen voor alle vakken beheersen. Uitval op een of meerdere vakken wordt hiermee algauw duidelijk. Door middel van bijscholing voor deze vakken kunnen basisschoolleerlingen binnen korte tijd bijgespijkerd worden en grote sprongen vooruit maken. Niet alleen positief voor de leerresultaten, maar ook voor het zelfvertrouwen van het kind. Wij geven bijles in alle verplichte vakken in het basisonderwijs en weten welke doelen behaald moeten worden om op het juiste niveau te komen. Samen met jouw kind werken ze planmatig aan deze doelen en tussendoor is er altijd tijd voor evaluatie. Indien nodig wordt het plan bijgesteld.

Bijles taal

Taal is een vakgebied in het basisonderwijs dat meerdere vakken omvat. Naast de reguliere taallessen waarin zaken als zinsontleding en grammatica geleerd worden, vallen spelling en lezen (zowel begrijpend als technisch lezen) ook onder de noemer ‘taal’. Bijles taal is mogelijk voor alle facetten van taal; onze bijlesdocenten geven de basisschoolleerlingen bijles taal, bijles spelling en bijles lezen. In elk leerjaar worden specifieke taalonderdelen aangeleerd. Als voorbeeld nemen we een basisschoolleerling die moeite heeft met technisch lezen.

Het technisch leesniveau wordt bepaald aan de hand van het AVI-niveau. Normaal gesproken zouden basisschoolleerlingen in groep 4 minimaal de AVI-niveaus M4 (midden groep 4) en E4 (eind groep 4) behalen. Als het kind in dit leerjaar deze AVI-niveaus niet behaald, zal hij of zij in groep 5 verder achter raken met lezen, maar ook moeite ervaren met begrijpend lezen en wereldoriëntatie, waarbij veel gelezen moet worden. Onze docenten die bijles geven in taal gaan intensief oefenen met het lezen, zodat het gewenste niveau behaald kan worden.

Bijles basisschoolleerlingen met dyslexie

Ook basisschoolleerlingen met de diagnose dyslexie of die kenmerken van dyslexie hebben, hebben veel baat bij bijles in taal, lezen en spelling. Voor dyslectische basisschoolleerlingen geldt: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We houden wel rekening met het niveau en de leerstof brengen we over in kleine stapjes, op een positieve en geduldige manier.


Opbouw van de Citotraining

oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We houden wel rekening met het niveau en de leerstof brengen we over in kleine stapjes, op een positieve en geduldige manier.

De eindtoetstraining besteedt aandacht aan de twee relevante domeinen, namelijk taal en rekenen. Deze domeinen zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen en de training is aan de hand van daarvan opgebouwd. Iedere les begint met een stukje uitleg over een bepaald onderwerp. Vervolgens gaat uw kind aan de slag met oefeningen, zowel direct gericht op de theorie, als typische eindtoetsoefeningen.   De eindtoets is immers een multiple choice toets, waardoor het belangrijk is uw kind deze vorm van toetsen leert kennen. We zorgen dat vaak voorkomende fouten worden vermeden, zoals te snel lezen en antwoorden, juist te lang twijfelen, het zoeken naar patronen in de antwoorden.